Power on the Prairie  
Jepson Prairie, CA
Back to Thumbnails
ALL PHOTOS COPYRIGHT 2008-2016 James Lewis